START & FINALS BOOKS

START BOOK RESULTS BOOK

RESULTS

WOMEN 45 kg 49 kg 55 kg 59 kg 64 kg 71 kg 76 kg 81 kg 87 kg +87 kg
MEN 55 kg 61 kg 67 kg 73 kg 81 kg 89 kg 96 kg 102 kg 109 kg +109 kg

PROTOCOLS

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9
W 45-49 B
W 45 A
W 49 A
W 55 B
M 55 A
W 55 A
M 61 A
W 59 B
M 67 B
W 59 A
M 67 A
W 64 C
M 73 B
W 64 B
W 64 A
M 73 A
W 71 C
W 71 B
M 81 B
W 71 A
M 81 A
W 76 B
M 89 B
M 89 A
W 76 A
M 96 B
M 102 B
W 81 A
M 96 A
M 109 B
W 87-+87 B
M 102 A
M 109 A
W 87 A
M +109 B
W +87 A
M +109 A

MEDALS STANDING & TEAM CLASSIFICATION

Men Medals Men Team Classification
Women Medals Women Team Classification

MEDALLISTS

Men Medallists Women Medallists

ROBI POINTS (Best Lifters)

Men Robi Points Women Robi Points

SCOREBOARDS

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9